រំលងទៅកាន់មាតិកាមេ
 • EMAILinfo@ebc.edu.kh
 • MOBILE NUMBER +៨៥៥ ១២ ២៩៩ ៦០០

គ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា

ត្រូវតែបើកខូគី នៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក

អ្នកអាចមើលវគ្គសិក្សាមួយចំនួនដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ

តើអ្នកមកទីនេះជាលើកដំបូងឬ ?

ដើម្បីអាចចូលដំណើរការវគ្គសិក្សាបានពេញលេញបាន
អ្នកត្រូវចំណាយពេលបន្តិច ដើម្បីបង្កើតគណនីថ្មីសម្រាប់ខ្លួនអ្នក
នៅលើតំបន់បណ្ដាញនេះ។
ទំនាក់ទំនង
 • info@ebc.edu.kh
 • (+៨៥៥) ១២ ២៩៩ ៦០០
 • #242, ផ្លូវ. 271, សង្កាតបឹងទំពុន, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
 • instagram-1-image
 • instagram-2-image
 • instagram-3-image
 • instagram-4-image
 • instagram-5-image
 • instagram-6-image